Riskli yapı:

Kentsel dönüşüm kapsamında oturduğunuz bina ya da sitenin riskli yapı olup olmadığının tespitini Bakanlık, Belediye veya lisanslı firmalara başvurarak yaptırabilirsiniz. Bu aşama herhangi bir çoğunluk aranmaz.
Riskli yapı olduğu tespit edilen yapılar, tespiti yaptıran kurum tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne bildirilir. ilgili Tapu Müdürlüğü’nce riskli yapı tespiti kütüğe kaydolur, ayni ve şahsi hak sahiplerine tebliğ edilir. Kendilerine tebligat ulaşan hak sahipleri tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde itiraz haklarını kullanabilirler.

Kira yardımı :

Binanızın kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması halinde tapu sahibi kişiler, ayni ve sınırlı hak sahibi olanlar ile işyeri ya da konut kiracıları kira yardımı alabilmek için Belediye ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüklerine gerekli evraklar ile birlikte başvuru yapabiliyorlar. İnceleme sonucunda başvurusu uygun görülen hak sahiplerine 18 ay ile sınırlı olmak üzere idare tarafından kira yardımı yapılmaktadır. Devlet tarafından verilen kira yardımı ve taşınma masrafları ile ilgili tutarlar her yıl artış göstermektedir.
Kira yardımına başvurabilmek için bina yıkımının gerçekleşmiş olması şarttır. Bununla birlikte istenen evrakların eksiksiz olarak hak sahibi ya da kanuni temsilcisi tarafından hazırlanması gerekmektedir.

Muafiyetler

6306 sayılı kanunun 7. Maddesi uyarınca kentsel dönüşüm ile ilgili işlemler, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamaları, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ile banka ve sigorta muameleleri vergiden muaf oluyor.
Muafiyet belgesi tüm hak sahiplerine tebligat yapılması ve süresinde itiraz olmaması halinde Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne başvurarak alınabiliyor. Noter sözleşmesinden başlayarak , yıkım ve inşaat ruhsatları ile birlikte bir çok aşamada muafiyet belgesi oldukça yarar sağlamaktadır.

Yıkım ruhsatı :

Kentsel dönüşüm çerçevesinde Tapusuna “riskli” şerhi konmuş bina, 6306 sayılı kanun gereği, 60 gün içinde yıkılmalıdır. Bu süreç şu şekilde işlemektedir.
Yapı maliklerinden en az birinin ilgili belediyenin Yapı Denetim Müdürlüğü’ne başvurusuyla yıkım ruhsatı işlemleri başlatılır.
Bina yıkım ruhsatına başvurabilmek için binanın tamamen boş olması gerekir. Söz konusu tahliye sadece yapı maliklerini değil, taşınmazda yaşayan tüm kiracıları da kapsar
Binanın tümüyle nüfus ve eşyadan tahliyesinin ardından gerekli evraklar ile birlikte belediyede süreç takip edilir. Binanın elektrik , su , doğalgaz ve Telekom ile ilişiğinin kesilmesi, vergi ve benzeri tüm borçlarının ödenmiş olması gerekir.
Yıkım ruhsatı çıktıktan sonra hak sahiplerinin 60 gün içerisinde yapılarını yıktırmış olmaları gerekir. Verilen süre içinde yapının yıktırılıp yıktırılmadığı Yapı Denetim Müdürlüğü tarafından kontrol edilir ve yapı yıktırılmamış ise “yapının idari makamlarca yıktırılacağı” maliklere bildirilerek, 30 günden az olmak kaydıyla ek süre verilir.

Yapı ruhsatı

Yapı ruhsatı ve yapı ruhsatı alma şartları 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 21. ve 22. maddesinde anlatılıyor. Bu kanun hükümlere göre ilgili belediyeler inşaat yapacak arazi sahiplerine yapı ruhsatı düzenlerler. Yapı ruhsat izin belgesi almak için yapı sahiplerinin veya kanuni vekillerinin dilekçe ile müracaat etmesi gerekir.
dilekçenin yanı sıra belediyelere veya valiliklere bazı belgelerin de verilmesi gerekir. Dilekçe ile birlikte verilmesi gereken belgeler şöyle sıralanır:

Yeni tarihli bir tapu, mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları röperli veya yoksa, ebatlı kroki eklenmesi gereklidir.

Belediyeler veya valiliklerce ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlış bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yapı ruhsatı verilir. Eksik veya yanlış olduğu takdirde, müracaat tarihinden itibaren on beş gün içinde müracaatı yapan kişiye ilgili bütün eksik ve yanlışları yazı ile bildirilir. Eksik ve yanlışlar giderildikten sonra yapılacak müracaattan itibaren en geç on beş gün içinde yapı ruhsatı verilir.